ဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ား အျပင္သြားသည့္အခါတြင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါး စြာျဖင့္သြားလာႏိုင္သည့္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအလယ္မွခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုအလယ္မွခြဲပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားသည့္အထဲသို႔ ေအာက္မွျပန္၍ထည့္ကာ အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားသည့္အထဲသို႔ ေအာက္မွျပန္၍ထည့္ကာ အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္တင္ပါမည္။

ဆံပင္စည္းနည္း
ဆံပင္စည္းနည္း