ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ရုိးရွင္းလွပစြာ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွး ေလးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ အေရွ႕ေအာက္နားမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕ေအာက္နားမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္၍ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕ေအာက္နားမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္၍ယူပါမည္။

ညာဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းကို ဖြဖြေလးဘယ္ဘက္ မွ လိမ္ယူထားေသာ ဆံပင္အနား သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းကို ဖြဖြေလးဘယ္ဘက္ မွ လိမ္ယူထားေသာ ဆံပင္အနား သို႔ ယူပါ။

ညာဘက္ မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ ႏွင့္ က်န္ဆံပင္မ်ားကိုပါ သံုခုစုေပါင္းလိုက္ပါ။
ညာဘက္ မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ ႏွင့္ က်န္ဆံပင္မ်ားကိုပါ သံုခုစုေပါင္းလိုက္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္အထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္ စည္းပါမည္။
ဆံုးသည္အထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္ စည္းပါမည္။

အလွဆင္ပါမည္။

ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး။
ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး။