ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္ကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ၍လွပရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုအလယ္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ စည္းပါမည္။

အလယ္မွအနည္းငယ္ယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
အလယ္မွအနည္းငယ္ယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားသည့္ အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားသည့္ အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ျပန္၍ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ျပန္၍ထည့္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းကို ယူ၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းကို ယူ၍စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ျပန္၍ ထည့္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ျပန္၍ ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္ အထိဆက္၍ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္ အထိဆက္၍ထည့္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း