ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အားလပ္ရက္အျပင္ထြက္သည့္အခါတြင္ ျပဳလုပ္၍သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ လွပၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္မွညာသို႔ပို႕၍လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆက္၍လိမ္ပါ။ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆံပင္ကိုတစ္၀က္ေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

လိမ္ထားသည့္ဆံပင္မ်ား၏အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လိမ္ထားသည့္ဆံပင္မ်ား၏အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္၍က်စ္သြားၿပီ အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳး စည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္၍က်စ္သြားၿပီ အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳး စည္းပါမည္။

သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္ေခြပါမည္။
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္ေခြပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္အနားသို႔ေရာက္သည့္အထိ ဆံပင္ကိုေခြေပး၍ ၿပီးလွ်င္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္အနားသို႔ေရာက္သည့္အထိ ဆံပင္ကိုေခြေပး၍ ၿပီးလွ်င္  ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္အလွစည္းနည္း
blog296_11.2
ဆံပင္အလွစည္းနည္း