က်စ္ဆံၿမွီးအလွက်စ္နည္း

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရႏိုင္ၿပီး လွပေသာက်စ္ဆံၿမွီးအလွက်စ္နည္းေလး ကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ပထမတစ္ပိုင္းကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
သံုးပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္၍ အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္၍ အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ ဒုတိယပိုင္းကိုလည္း သံုးပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ ဒုတိယပိုင္းကိုလည္း သံုးပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
သံုးပိုုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္း ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္း ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးအေရွ႕ဘက္မွႏွစ္ခုကို အလယ္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

အလယ္တြင္စု၍စည္းထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုထဲမွညာဘက္ျခမ္းမွတစ္ခုကိုယူ၍ ပထမညာဘက္ျခမ္းတြင္က်န္ေနသာ က်စ္ဆံၿမွီးတို႔ကိုတြဲ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုကိုတြဲပါ။

အလယ္တြင္စု၍စည္းထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုထဲမွက်န္ေနသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွတစ္ခုကိုယူ၍ ပထမဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္က်န္ေနသာ က်စ္ဆံၿမွီးတို႔ကိုတြဲ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွိးႏွစ္ခုကိုထပ္တြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးအလွက်စ္နည္း
က်စ္ဆံၿမွီးအလွက်စ္နည္း
က်စ္ဆံၿမွီးအလွက်စ္နည္း