ေရညွိစိမ္းေရာင္eye shadow

0

ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ eye shadowကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အညိဳေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳေရာင္shadowကြက္ကုိ  အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံအေပၚပိုင္းတြင္ အညိဳေရာင္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။
အညိဳေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အမဲေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံေတာင့္တြင္ အမဲေရာင္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ခြံေတာင့္တြင္ အမဲေရာင္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။

သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အမဲေရာင္ ေျပျပစ္စြာ ရရွိေစရန္ သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံျဖင့္ ေျဖပါမည္။
အမဲေရာင္ ေျပျပစ္စြာ ရရွိေစရန္ သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံျဖင့္ ေျဖပါမည္။

maycheer shadowကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ေရညိွစိမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ေရညိွစိမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

သန္႕ရွင္း ေသာ စုတ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အစိမ္းေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ရရွိေစရန္ ေျဖေပးပါ။
အစိမ္းေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ရရွိေစရန္ ေျဖေပးပါ။

အမဲေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အမဲေရာင္ကုိ မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။
အမဲေရာင္ကုိ မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။

L.A colours shadowကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ခရမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ခရမ္းေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ခရမ္းေရာင္ကို ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ခရမ္းေရာင္ကို ျခယ္ေပးပါ။

ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ခဲတံအမဲကုိ မ်က္လံုးအတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။
ခဲတံအမဲကုိ မ်က္လံုးအတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

kate eye linerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံဆြဲျပီး liner ဆြဲပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံဆြဲျပီး liner ဆြဲပါမည္။

ေရညွိစိမ္းေရာင္eye shadow
ေရညွိစိမ္းေရာင္eye shadow

mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Description
made from refined neon,mica powder .a shadow platte with vivid,shimmery colors .long lasting eye shadows.adds depth and dimension to the eyes .make your eyes look more attractive .package includes 28 eyes.
★Price
$10.99
L.A 16 color eyeshadow palette
★Product name
L.A 16 color eyeshadow palette
★Description
An all-in-one palette with 16 matte and shimmer shadows to contour, define and create any look you desire. Smooth, velvety shades glide onto your eyelids for an array of customized looks. Complete with dual ended applicator.
★Price
$4.99
NARS Eyeliner Pencil - Black Moon
★Product name
NARS Eyeliner Pencil – Black Moon
★Description
Intense pigments of longwearing eyeliner color that glide on smoothly for precision definition and lash thickening effects. The creamy texture is ideal for blending, smudging, or pairing with powder eyeshadows.
★Price
$23
KATE quick eyeliner A BK-1
★Product name
KATE quick eyeliner A BK-1
★Description
Brush pen eyeliner for producing super fine lines. Produces stronger black color and has a higher waterproof and fade resistance and can be easily apply more smoothly.
★Price
$11.69