ေခါင္းပတ္ က်စ္ဆံၿမီွး

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ရရွိေစႏုိင္ေသာ ေခါင္းပတ္ က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ အေရွ႕ေအာက္နားမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕ေအာက္နားမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူ ၍ က်စ္ပါ။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕ေအာက္နားမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူ ၍ က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။

ညာဘက္အေရွ႕ေအာက္နားမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူ ၍ က်စ္ပါ။
ညာဘက္အေရွ႕ေအာက္နားမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူ ၍ က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။

ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွ ေန၍ ညာဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္နား သို႔ ယူလာၿပီးကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွ ေန၍ ညာဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္နား သို႔ ယူလာၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွ ေန၍ ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္နား သို႔ ယူလာၿပီးကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွ ေန၍ ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္နား သို႔ ယူလာၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ အေရွ႕ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ အေရွ႕ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

 ေခါင္းပတ္ က်စ္ဆံၿမီွး
 ေခါင္းပတ္ က်စ္ဆံၿမီွး
 ေခါင္းပတ္ က်စ္ဆံၿမီွး