ဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္္ကူၿပီးကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရႏိုင္ေသာ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္အလိမ္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္မွညာသို႔ပိုပါမည္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္မွညာသို႔ပိုပါမည္။
ဘယ္မွညာသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။
ဘယ္မွညာသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ေအာက္ဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းကာလိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းကာလိမ္ပါမည္။

ဆံပင္ကိုဆက္၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆက္၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုညာဘက္နားေရာက္သည္အထိ ဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ကိုညာဘက္နားေရာက္သည္အထိ ဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။

ညာဘက္အေရွ႕ဘက္နားမွ အနည္းငယ္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္အေရွ႕ဘက္နားမွ အနည္းငယ္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုယူပါမည္။

ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားသည့္ ဆံပင္ေအာက္သို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားသည့္ ဆံပင္ေအာက္သို႔ပို႔ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ညာဘက္မွေအာက္သို႔ျပန္ပို႔ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကိုတြဲ၍ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ညာဘက္မွေအာက္သို႔ျပန္ပို႔ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကိုတြဲ၍ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွဆံပင္တို႔ႏွင့္တြဲ၍ ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွဆံပင္တို႔ႏွင့္တြဲ၍ ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း
ဆံပင္အလိမ္စည္းနည္း