ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ရရွိေစႏုိင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကို ယူပါ

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳး ျဖင့္ ျပန္ေခါက္ခ်ည္ပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳး ျဖင့္ ျပန္ေခါက္ခ်ည္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အေပၚအထက္ မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ဆံပင္အားလံုးကို စုကိုင္လိုက္ပါ။
ဆံပင္အားလံုးကို စုကိုင္လိုက္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အေပၚအထက္ မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲ သို႔ ထည့္ပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲ သို႔ ထည့္ပါ။
ဆံုးသည္ထိထည့္ သြင္းလိုက္ပါ။
ဆံုးသည္ထိထည့္ သြင္းလိုက္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။