ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အလြြယ္တကူစည္းလို႔ရႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းေသာဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ဘယ္ႏွင့္ညာမွ ဆံပင္တို႔ကိုအနည္းငယ္ဆီခ်န္၍ က်န္ဆံပင္မ်ားကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္၏ ေဘးဘက္ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုအထဲသို႔ ထည့္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားသည့္အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားသည့္အထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိထည့္ပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ထည့္ၿပီးလွ်င္ က်န္ေနသည့္ဆံပင္ကို ပထမစည္းထားသည့္ဆံပင္တြင္ျပန္ပတ္၍ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္းညာဘက္ျခမ္း ကဲ႔သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႕စည္းထားသည့္ ဆံပင္တြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ပတ္ထားသည့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း
ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း
ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္း