ေနာက္တဲြ ႏွစ္ပင္လိမ္ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ႏွစ္ပင္လိမ္ ဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ ဆံပင္အားလံုးကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္ စည္းပါ။
ဆံပင္ အားလံုး ကိုေနာက္သို႔ ယူပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။

ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မ်ားမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအနည္းငယ္ ခဲြထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ လိမ္ပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မ်ားမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအနည္းငယ္ ခဲြထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ လိမ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ ဆက္၍ လိမ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ ဆက္၍ လိမ္ပါ။
သားေရ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
သားေရ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မ်ား မွ ညာဘက္ျခမ္းအနည္းငယ္ ခဲြထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ လိမ္ပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မ်ား မွ ညာဘက္ျခမ္းအနည္းငယ္ ခဲြထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ လိမ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ ဆက္၍ လိမ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ ဆက္၍ လိမ္ပါ။
သားေရ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
သားေရ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။

လိမ္ထား ၿပီးေသာဆံပင္မ်ားကို အေပၚ သို႔ ျပန္တင္ပါ။
လိမ္ထား ၿပီးေသာဆံပင္မ်ားကို အေပၚ သို႔ ျပန္တင္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြ ႏွစ္ပင္လိမ္ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ႏွစ္ပင္လိမ္ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ႏွစ္ပင္လိမ္ ဆံထံုး။