မ်က္ေတာင္ေကာ့နည္း

0

မ်က္ေတာင္ပါးျပီး မ်က္ေတာင္နည္းေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ မ်က္ေတာင္ေကာ့နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

မ်က္ေတာင္မေကာ့မွီ။

မ်က္ေတာင္ေကာ့တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ေတာင္အလယ္မွစ၍ မ်က္ေတာင္ေကာ့တံျဖင့္ ဖိေပးပါ။
မ်က္ေတာင္အလယ္မွစ၍ မ်က္ေတာင္ေကာ့တံျဖင့္ ဖိေပးပါ။
မ်က္ေတာင္အလယ္မွစ၍ မ်က္ေတာင္ေကာ့တံျဖင့္ ဖိေပးပါ။
မ်က္ေတာင္အလယ္မွစ၍ မ်က္ေတာင္ေကာ့တံျဖင့္ ဖိေပးပါ။

မ်က္ေတာင္ေကာ့ေဆးကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ေတာင္ေကာ့ေပးပါ။
မ်က္ေတာင္ေကာ့ေပးပါ။

မ်က္ေတာင္ေကာ့နည္း

KATE black feather lash BK-1
★Product name
KATE black feather lash BK-1
★Description
The unique two-sided wand brush transforms your eyelashes into jet black with alluring luster.
Experience the black bird feather-like, soft and gorgeous lashes.
★Price
$12