လြယ္ကူေသာဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းၿပီး လြယ္ကူေသာဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဘက္ရွိ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္တို႔ကိုအနည္းငယ္ဆီခ်န္၍ က်န္ဆံပင္မ်ားကို အေနာက္ဘက္အလယ္တြင္ စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုအထဲသို႔ထည့္ပါ။
ခြဲထားသည့္အထဲသို႔ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမည္။
ခြဲထားသည့္အထဲသို႔ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ထည့္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအလယ္မွခြဲပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို အထဲသို႔ထည့္ပါ။
ခြဲထားသည့္အထဲသို႔ ညာဘက္ျခမ္းမွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမည္။
ခြဲထားသည့္အထဲသို႔ ညာဘက္ျခမ္းမွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ထည့္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို စု၍ပတ္ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို စု၍ပတ္ပါမည္။

ပတ္ထားေသာ ဆံပင္၏အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ပတ္ထားေသာ ဆံပင္၏အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

လြယ္ကူေသာဆံပင္စည္းနည္း
လြယ္ကူေသာဆံပင္စည္းနည္း
လြယ္ကူေသာဆံပင္စည္းနည္း