ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ ရုိးရွင္းေသာ ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အမ်ားစုကို အေပၚ သို႔ တင္ကာ ေအာက္သို႔ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေအာက္သို႔ ခ်ထားပါ။
ဆံပင္အမ်ားစုကို အေပၚ သို႔ တင္ကာ ေအာက္သို႔ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေအာက္သို႔ ခ်ထားပါ။

အေပၚ မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳး ျဖင့္စည္းပါမည္။
အေပၚ မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳး ျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္း ယူပါ။
ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္း ယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ ၿပီးက်စ္ၿပီးဖြထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေပၚ သို႔ ျပန္တင္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ ၿပီးက်စ္ၿပီးဖြထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေပၚ သို႔ ျပန္တင္ပါ။
အေပၚ သို႔ တင္လာေသာ ဆံပင္ႏွင့္ အေပၚတြင္အမ်ားစုခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ ႏွင့္ ေပါင္းကာ ကိုးရီးယား ဆံထံုးပံုေလး လုပ္ပါ။
အေပၚ သို႔ တင္လာေသာ ဆံပင္ႏွင့္ အေပၚတြင္အမ်ားစုခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ ႏွင့္ ေပါင္းကာ ကိုးရီးယား ဆံထံုးပံုေလး လုပ္ပါ။

ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလးျပဳလုပ္ ျပီးအဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလးျပဳလုပ္ ျပီးအဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

286/ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလး။
ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလး။
286/ကိုးရီးယား ဆံထံုးေလး။