ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ တ၀က္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္ စည္းပါ။
ဆံပင္ တ၀က္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္ စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ေခါက္တင္ ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ေခါက္တင္ ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာဘယ္ဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာဘယ္ဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္သြင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္သြင္းပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာညာဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာညာဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ညာဘက္ မွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္သြင္းပါ။
ညာဘက္ မွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္သြင္းပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။