4 ဆင့္တည္းနဲ႔ ျပီးျပည့္စံုေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

အခ်ိန္တိုတြင္းမွာ လြယ္ကူစြာျခယ္သနိင္ေသာ eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ခဲရင့္ေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
မ်က္ခြံအလယ္အျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
မ်က္ခြံအလယ္အျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

ခဲရင့္ေရာင္ eyeshadow ကိုထပ္သံုးပါမယ္။
Eyeshadow ကို ေအာက္မ်က္ခမ္းတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။
Eyeshadow ကို ေအာက္မ်က္ခမ္းတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။

အမဲေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းကို V ပံုစံျခယ္ေပးပါမယ္။
မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းကို V ပံုစံျခယ္ေပးပါမယ္။

အျဖဴေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အျဖဴေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခမ္းစပ္ တြင္ျခယ္ပါမယ္။
အျဖဴေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခမ္းစပ္ တြင္ျခယ္ပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးပါမယ္။
Eyeliner ကို မ်က္ခြံေထာင့္မွ အရင္ဆြဲျပီးမ်က္ခြံအစမွျပန္စဆြဲပါမယ္။
Eyeliner ကို မ်က္ခြံေထာင့္မွ အရင္ဆြဲျပီးမ်က္ခြံအစမွျပန္စဆြဲပါမယ္။

Mascara သံုးပါမယ္။
Mascara ကို မ်က္ေတာင္အေပၚဘက္မွ ေကာ့ပါမယ္။
Mascara ကို မ်က္ေတာင္အေပၚဘက္မွ ေကာ့ပါမယ္။

4 ဆင့္တည္းနဲ႔ ျပီးျပည့္စံုေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။
4 ဆင့္တည္းနဲ႔ ျပီးျပည့္စံုေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks
KATE quick eyeliner A BK-1
★Product name
KATE quick eyeliner A BK-1
★Description
Brush pen eyeliner for producing super fine lines. Produces stronger black color and has a higher waterproof and fade resistance and can be easily apply more smoothly.
★Price
$11.69