ပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံၿမွီး။

0

ပ်ိဳေမမ်ား လွပသပ္ရပ္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း၍ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ ပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံၿမွီးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးပိုင္းခြဲယူပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးပိုင္းခြဲယူပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။

ဆံပင္ကို တစ္ပိုင္းခ်န္လွပ္ၿပီး သံုးေခ်ာင္း ထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို တစ္ပိုင္းခ်န္လွပ္ၿပီး သံုးေခ်ာင္း ထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
ဆက္လက္က်စ္သြားပါမည္။
ဆက္လက္က်စ္သြားပါမည္။
အဆံုးတြင္သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
အဆံုးတြင္သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

ေဘးဘက္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္ပါမည္။
ေဘးဘက္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ေအာက္မွက်န္ရွိေနေသးေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးထပ္က်စ္ပါမည္။
ေအာက္မွက်န္ရွိေနေသးေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးထပ္က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာထိ သံုးေခ်ာင္းထိုး ဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာထိ သံုးေခ်ာင္းထိုး ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ေဘးမွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အနည္းငယ္ဖြပါမည္။
ေဘးမွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အနည္းငယ္ဖြပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကို ရစ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကို ရစ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္အစြန္မွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကိုပန္းပံုစံ ရစ္ေခြပါမည္။
ဘယ္ဘက္အစြန္မွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကိုပန္းပံုစံ ရစ္ေခြပါမည္။

ပန္းပြင့္ ပံုစံရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ ပံုစံရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

အလယ္တြင္သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပန္းပြင့္ပံုစံရစ္ေခြပါမည္။
အလယ္တြင္သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပန္းပြင့္ပံုစံရစ္ေခြပါမည္။
ပန္းပြင္ပံုစံရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ပန္းပြင္ပံုစံရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံၿမွီး။
ပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံၿမွီး။
ပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံၿမွီး။