ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ ေနာက္တဲြ ဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္စုစည္းပါ။
ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ သို႔ ယူ၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္စုစည္းပါ။

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ပိုင္းစီ ခဲြလိုက္ပါ။
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ပိုင္းစီ ခဲြလိုက္ပါ။

ေအာက္မွ က်ေနေသာဆံပင္ကို အေပၚ သို႔ လိပ္တင္ပါ။
ေအာက္မွ က်ေနေသာဆံပင္ကို အေပၚ သို႔ လိပ္တင္ပါ။
ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ လိပ္၍လုပ္ပါ။
ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ လိပ္၍လုပ္ပါ။
ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံထံုးစံမွ ဘယ္ဘက္အနားကို ကလစ္ထိုးပါ။
ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံထံုးစံမွ ဘယ္ဘက္အနားကို ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္အနား ကိုလည္း ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္အနား ကိုလည္း ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚ သို႔ တင္ထားေသာ ဆံပင္မ်ား မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
အေပၚ သို႔ တင္ထားေသာ ဆံပင္မ်ား မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
အေခြ ပံုစံလုပ္ပါ။
အေခြ ပံုစံလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
အေခြလုပ္ ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယ တခုကိုလည္း အနည္းငယ္ ယူ၍ အေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယ တခုကိုလည္း အနည္းငယ္ ယူ၍ အေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယ အေခြလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယ အေခြလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း  ကလစ္ထိုးပါ။
တတိယ တခုကိုလည္း အေခြပံုစံလုပ္ပါ
တတိယ တခုကိုလည္း အေခြပံုစံလုပ္ပါ
က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ လည္း အေခြပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ လည္း အေခြပံုစံျပဳလုပ္ပါ။

ေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။