မိုးျပာေရာင္eye shadow

0

ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးနဲ႔လိုက္ဖက္မႈရွိေစၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ လြယ္လင့္တကူ ျခယ္သႏိုင္ေသာ မိုးျပာေရာင္ eye shadowျခယ္နည္းကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အျပာႏုကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံတစ္၀ုိက္တြင္ အျပာႏုကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ခြံတစ္၀ုိက္တြင္ အျပာႏုကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္လည္း ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္လည္း ျခယ္ေပးပါ။

အျပာရင့္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အျပာရင့္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အျပာရင့္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။

ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးအတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးအတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

.ေရႊေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ ဆိုးေပးပါ။

eye linerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံ အရာေပးျပီး မ်က္ခမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံ အရာေပးျပီး မ်က္ခမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။

မိုးျပာေရာင္eye shadow