ရိုးရွင္းေသာဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းရသည္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ကလစ္အလွေလးမ်ားမလိုဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူစည္းလို႔ရႏိုင္သည့္ ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္၏ အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္၏ အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

အေပၚတစ္လႊာမွ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္၍ လိပ္တင္ပါမည္။
အေပၚတစ္လႊာမွ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္၍ လိပ္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိပ္တင္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိပ္တင္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာဆံပင္စည္းနည္း
ရိုးရွင္းေသာဆံပင္စည္းနည္း