ပန္းပြင့္ပံုဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိေစၿပီး လွပ၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပန္းပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍စည္းပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းနဲ႔ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းဆီကို ယူ၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းနဲ႔ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းဆီကို ယူ၍စည္းပါမည္။
ပထမစည္းေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။

ပထမစည္းေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ပထမစည္းေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ျပန္လိပ္၍ထည့္ပါမည္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ျပန္လိပ္၍ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိပ္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိပ္ထည့္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုထပ္ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုထပ္ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္နွင့္ ညာဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္နွင့္ ညာဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းပါမည္။

ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ျပန္၍ထည့္ပါမည္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ျပန္၍ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိပါထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိပါထည့္ပါမည္။

က်န္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်န္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းက်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းက်စ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္၏ညာဘက္ျခမ္းကို အနည္းငယ္ဖြပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္၏ညာဘက္ျခမ္းကို အနည္းငယ္ဖြပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚျပန္၍ လိပ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚျပန္၍ လိပ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိျပန္လိပ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိျပန္လိပ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုဆံပင္စည္းနည္း
ပန္းပြင့္ပံုဆံပင္စည္းနည္း
ပန္းပြင့္ပံုဆံပင္စည္းနည္း