ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ညာဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္အေရွ႕ မွ  ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ သို႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဒုတိယဘယ္ဘက္ေအာက္နားမွ ဆံပင္တခု ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါ။
ဒုတိယဘယ္ဘက္ေအာက္နားမွ ဆံပင္တခု ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

တတိယညာဘက္ေအာက္နားမွ ဆံပင္တခု ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါ။
တတိယညာဘက္ေအာက္နားမွ ဆံပင္တခု ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္နားမွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို အားလံုးသိမ္း ၍ ယူပါ။
ေနာက္နားမွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို အားလံုးသိမ္း ၍ ယူပါ။
အေပၚ သို႔ လိပ္ၿပီးေခါက္တင္ပါမည္။
အေပၚ သို႔ လိပ္ၿပီးေခါက္တင္ပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။