က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆရာမေလးမ်ား ႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္း ပ်ိဳေမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ ၿပီ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ ရသည့္ လွပ၍က်က္သေရရွိေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ကိုခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ကိုခြဲပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲကို ေအာက္မွဆံပင္မ်ားကို ျပန္ထည့္ပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲကို ေအာက္မွဆံပင္မ်ားကို  ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို ျပန္ထည့္ပါမည္။

ျပန္လိတ္ထည့္၍ ေအာက္မွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမည္။
ျပန္လိတ္ထည့္၍ ေအာက္မွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမည္။

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ဆက္က်စ္၍အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ဆက္က်စ္၍အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ပတ္ပါမည္။

ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေပၚဘက္နားမွဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။
အေပၚဘက္နားမွဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories မ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories  မ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး