ဆံပင္တစ္၀က္ထံုးနည္း

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအားလံုးႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိေစ ၿပီး ရိုးရွင္းလွပ၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္တစ္၀က္ထံုးနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာကိုယူ၍ ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိပတ္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိပတ္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ကိုပတ္၍ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ကိုပတ္၍ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ညာပို႔၍ လိမ္ပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ညာပို႔၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိမ္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ပတ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ပတ္ပါမည္။
ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိိုးပါမည္။
ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိိုးပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္တစ္၀က္ထံုးနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ထံုးနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ထံုးနည္း