ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆရာမေလးမ်ားႏွင့္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ျပဳလုပ္ရတာလြယ္ကူ၍ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္၏အလယ္ကို ခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္၏အလယ္ကို ခြဲပါမည္။
ခြဲထားသည့္အထဲကိုေအာက္မွဆံပင္ကိုလိပ္သြင္းပါမည္။
ခြဲထားသည့္အထဲကိုေအာက္မွဆံပင္ကိုလိပ္သြင္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုျပန္၍ လိပ္သြင္းေပးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုျပန္၍ လိပ္သြင္းေပးပါမည္။

လိတ္သြင္း၍ေအာက္မွက်န္သည့္ ဆံပင္မ်ား၏ တစ္၀က္ကိုထပ္စည္းပါမည္။
လိတ္သြင္း၍ေအာက္မွက်န္သည့္ ဆံပင္မ်ား၏ တစ္၀က္ကိုထပ္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဖ်ားမွစ၍ အေပၚသို႕လိပ္တင္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဖ်ားမွစ၍ အေပၚသို႕လိပ္တင္ပါမည္။
အလယ္ကိုလည္းဆက္၍လိပ္တင္သြားပါမည္။
အလယ္ကိုလည္းဆက္၍လိပ္တင္သြားပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုအေပၚသို႔ေရာက္သည္အထိ လိပ္တင္သြားၿပီ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုအေပၚသို႔ေရာက္သည္အထိ လိပ္တင္သြားၿပီ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။

အေပၚမွလိပ္တင္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကိုလိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္မ်ားထိုးေပးပါမည္။
အေပၚမွလိပ္တင္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကိုလိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္မ်ားထိုးေပးပါမည္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကိုအေနာက္သို႔ျပန္၍ ပို႔ပါမည္။
အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကိုအေနာက္သို႔ျပန္၍ ပို႔ပါမည္။

အေနာက္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။
အေနာက္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။

အေနာက္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးေပးပါမည္။

ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး