အေနာက္ Fancy ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ အေနာက္ Fancy ဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ေဘး မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုး ပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘး အေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ယူပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခဲြ လိုက္ပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခဲြ လိုက္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထား၍ က်န္ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထား၍ က်န္ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္ သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္ သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္နား မွ က်ေနေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခဲြယူလိုက္ပါ။
ေအာက္နား မွ က်ေနေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခဲြယူလိုက္ပါ။
အေပၚ သို့ ေခါက္တင္ကာကလစ္ထိုးပါ။
အေပၚ သို့ ေခါက္တင္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚ သို႔ ေခါက္တင္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဒုတိယ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚ သို႔ ေခါက္တင္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။
တတိယ ဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ခဲြ ယူလိုက္ပါ။
တတိယ ဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ခဲြ ယူလိုက္ပါ။
တတိယ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ေခါက္တင္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။
တတိယ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ေခါက္တင္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်န္ရွိေန ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚ သို႔ ေခါက္တင္ပါမည္။
က်န္ရွိေန ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚ သို႔ ေခါက္တင္ပါမည္။
ေခါက္တင္ ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေခါက္တင္ ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိနွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

အေနာက္ Fancy ဆံထံုး။
အေနာက္ Fancy ဆံထံုး။
အေနာက္ Fancy ဆံထံုး။