ပန္းေရာင္smokey eyes ျခယ္နည္း

0

ဆန္းဆန္းေလးႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ပန္းေရာင္smokey eyes ျခယ္နည္းသည္ partyတက္ရန္ႏွင့္ ပြဲေနပြဲထုိင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ေသာ smokey eyes ျခယ္နည္းဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

shadowကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳေရာင္ကိုအသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳေရာင္ကိုအသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံတစ္၀ိုက္တြင္ အညိဳေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ခြံတစ္၀ိုက္တြင္ အညိဳေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

shadowကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အမဲေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အမဲေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံတစ္၀ိုက္တြင္ အမဲေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ခြံတစ္၀ိုက္တြင္ အမဲေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အမဲေရာင္shadow ေျပျပစ္စြာ ရရွိေစရန္ သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံျဖင့္ ေျဖပါမည္။
အမဲေရာင္shadow ေျပျပစ္စြာ ရရွိေစရန္ သန္႕ရွင္းေသာ စုတ္တံျဖင့္ ေျဖပါမည္။

အမဲေရာင္shadowကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ အမဲေရာင္shadowကုိ ျခယ္ပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ အမဲေရာင္shadowကုိ ျခယ္ပါမည္။

ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့အမႈန္႔ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ရစ္တစ္၀ုိက္တြင္ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ကုိ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ရစ္တစ္၀ုိက္တြင္ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ကုိ ျခယ္ေပးပါ။

glitterကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
Glitterကုိ ပန္းေရာင္ျခယ္ထားေသာ တစ္၀ိုက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
Glitterကုိ ပန္းေရာင္ျခယ္ထားေသာ တစ္၀ိုက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

eye linerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံ အရာေပးျပီး မ်က္ခမ္းစပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံ အရာေပးျပီး မ်က္ခမ္းစပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။

မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံ ဆိုးေပးပါ။

ခဲတံအမဲျဖင့္ မ်က္လံုးေအာက္အတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးပါမည္။

ပန္းေရာင္smokey eyes ျခယ္နည္း
ပန္းေရာင္smokey eyes ျခယ္နည္း

Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Product name
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Description
glow your eyes with diamonds with the creamiet powder shadow ever launched by maybelline NY.grab on the most glowing sparkly diamond effect.
★Price
$11.37
Shu Uemura Summer Ready-to-Wear Palettes
★Product name
Shu Uemura Summer Ready-to-Wear Palettes
★Price
$65
colorista liquid eyeliner 12
★Product name
colorista liquid eyeliner 12
KATE quick eyeliner A BK-1
★Product name
KATE quick eyeliner A BK-1
★Description
Brush pen eyeliner for producing super fine lines. Produces stronger black color and has a higher waterproof and fade resistance and can be easily apply more smoothly.
★Price
$11.69
NARS Eyeliner Pencil - Black Moon
★Product name
NARS Eyeliner Pencil – Black Moon
★Description
Intense pigments of longwearing eyeliner color that glide on smoothly for precision definition and lash thickening effects. The creamy texture is ideal for blending, smudging, or pairing with powder eyeshadows.
★Price
$23