ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ ေနာက္တဲြ ဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ပင္အနည္း ငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။