ညေနခင္းပြဲမ်ားအတြက္

0

ပ်ိဳပ်ိဳေမေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ညေနညခင္း ပြဲမ်ားအတြက္ အညိဳေရာင္အလက္ ျခယ္နည္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိေသာ မ်က္၀န္းတစ္စံုကုိ ရရွိေစပါသည္။

အညိဳႏုႏွင့္ အညိဳရင့္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံတစ္၀ုိုက္တြင္ အညိဳႏုႏွင့္ အညိဳရင့္ကုိ ေရာျပီး ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ခြံတစ္၀ုိုက္တြင္ အညိဳႏုႏွင့္ အညိဳရင့္ကုိ ေရာျပီး ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

အ၀ါေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အညိဳေရာင္ျခယ္ထားေသာ အေပၚပိုင္းတြင္ အ၀ါေရာင္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။
အညိဳေရာင္ျခယ္ထားေသာ အေပၚပိုင္းတြင္ အ၀ါေရာင္ကုိ ျခယ္ေပးပါ။

သန္႔ရွင္းေသာ စုတ္တံကို အသံုးျပဳပါမည္။
အ၀ါေရာင္ကုိ သန္႕ရွင္းေသာစုတ္တံျဖင့္ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
အ၀ါေရာင္ကုိ သန္႕ရွင္းေသာစုတ္တံျဖင့္ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

အညိဳႏုကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ အညိဳႏုကုိ မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ အညိဳႏုကုိ မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္ အတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္ အတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

eye liner အရည္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အရာေပးျပီး မ်က္ခမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အရာေပးျပီး မ်က္ခမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုးေပးပါ။

အလက္ အရည္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလက္အရည္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလက္အရည္ ဆိုးေပးပါ။

ညေနခင္းပြဲမ်ားအတြက္
ညေနခင္းပြဲမ်ားအတြက္

Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Description
made from refined neon,mica powder .a shadow platte with vivid,shimmery colors .long lasting eye shadows.adds depth and dimension to the eyes .make your eyes look more attractive .package includes 28 eyes.
★Price
$10.99
HOT EYELINE Pencil Colored Soft Cosmetic
★Product name
HOT EYELINE Pencil Colored Soft Cosmetic
★Price
$3
XUEYINZI eyeliner black
★Product name
XUEYINZI eyeliner black
colorista liquid eyeliner 12
★Product name
colorista liquid eyeliner 12