ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ေဘး မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုး ပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘး အေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေဘးေအာက္နားမွ ဆံပင္ကိုလည္း ခဲြယူလိုက္ပါ။
.ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း ယူပါ။
ဘယ္ဘက္ ဆံပင္ကို အပၚအထက္ သို႔႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ ဆံပင္ကို အပၚအထက္ သို႔႔ ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ ေဘးဆံပင္ကိုခဲြထားပါ။
ကလစ္ ထိုးပါ။
ညာဘက္ေဘး မွ ဆံပင္အားလံုးကို ဘယ္ဘက္ သို့ ယူပါ။
ညာဘက္ေဘး မွ ဆံပင္အားလံုးကို ဘယ္ဘက္ သို့ ယူပါ။
ညာဘက္ မွ ဘယ္ဘက္ေဘး သို႔ ယူလာေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ မွ ဘယ္ဘက္ေဘး သို႔ ယူလာေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို တစုတည္း လိမ္ပါမည္။
ေအာက္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို တစုတည္း လိမ္ပါမည္။
ဆံထံုး ပံုစံလုုပ္ပါမည္။
ဆံထံုး ပံုစံလုုပ္ပါမည္။
ဆံထံုး ပံုစံလုုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။
ဆံထံုး ပံုစံလုုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး။
ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး။
ေဘးတေဇာင္း ဆံထံုး။