မ်က္လံုးၾကီးခ်င္သူမ်ားအတြက္

0

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ မ်က္၀န္းတစ္စံုကုိ ပိုင္ဆိုင္ဖို႕အတြက္ မ်က္လံုးျခယ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကုိ မိတ္ဆက္္ေပးလုိက္ပါသည္။

အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံတစ္၀ုိက္တြင္ အျဖဴေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ခြံတစ္၀ုိက္တြင္ အျဖဴေရာင္ကုိ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

အညိဳေဖ်ာ့ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ရစ္အေပၚပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္ရစ္အေပၚပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အရာေပးပါမည္။
မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အရာေပးပါမည္။

မ်က္လံုးအလယ္အထိ ခဲတံအမဲျဖင့္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာင့္တြင္လည္း အလယ္အထိ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာင့္တြင္လည္း အလယ္အထိ ဆိုးေပးပါ။

အျဖဴေရာင္ခဲတံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးအတြင္းပုိင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။
မ်က္လံုးအတြင္းပုိင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

မ်က္ေတာင္ေကာ့တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ေတာင္ေကာ့ပါမည္။
မ်က္ေတာင္ေကာ့ပါမည္။

မ်က္လံုးၾကီးခ်င္သူမ်ားအတြက္

Kate slim create powder for cover
★Product name
Kate slim create powder for cover
★Description
Highlights & Shading powder
★Price
$14.75
HOT EYELINE Pencil Colored Soft Cosmetic
★Product name
HOT EYELINE Pencil Colored Soft Cosmetic
★Price
$3
L.A Colors - Jumbo Eye Pencil - CP401 - Sea Shells
★Product name
L.A Colors – Jumbo Eye Pencil – CP401 – Sea Shells
KATE black feather lash BK-1
★Product name
KATE black feather lash BK-1
★Description
The unique two-sided wand brush transforms your eyelashes into jet black with alluring luster.
Experience the black bird feather-like, soft and gorgeous lashes.
★Price
$12