က်စ္ဆံၿမီး ျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ပ်ဳိေမမ်ား ထသြားထလာ ေပၚပိုမိုအဆင္ေျပေစနုိင္ေသာ ဆံပင္လုပ္နည္း နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ထားကာ အေရွ႕ မွ ဆံပင္မ်ားကို ေနာက္သို႔ယူ၍ သားေရႀကိဳးၿဖင့္စု၍ ခ်ည္ပါ။
အေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
ဆံပင္ ဆံုးသည္အထိ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ ဆံုးသည္အထိ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ ဆံုးသည္ထိ ရစ္ပတ္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ ဆံုးသည္ထိ ရစ္ပတ္ပါ။
က်စ္ဆံ ၿမီွးျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ ဆံုးပါက ထိုဆံပင္၏ အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်စ္ဆံ ၿမီွးျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ ဆံုးပါက ထိုဆံပင္၏ အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဖဲပြင့္ေလး ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဖဲပြင့္ေလး ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီး ျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီး ျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီး ျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း။