ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး

0

ဆံထံုး ထံုးရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမေလးမ်ား အတြက္ လြယ္ကူစြာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ ရႏုိင္ေသာ ရုိးရွင္းေသာ ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုအထဲသို႔လိတ္ပါ။
ေအာက္မွဆံပင္ကိုခြဲထားသည့္ အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကိုခြဲထားသည့္ အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိထည့္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိထည့္ေပးပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ေခါက္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ေခါက္ပါမည္။

အေပၚသို႔ျပန္ေခါက္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္ေခါက္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။

လိုအပ္သည့္ေနရာေနမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လိုအပ္သည့္ေနရာေနမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး