ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ား ကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာဆန္ဆန္ အ၀တ္အစားေလးမ်ားျဖင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိေစမည့္ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ညာမွဘယ္သို႔ပို႔ပါမည္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ညာမွဘယ္သို႔ပို႔ပါမည္။
ညာမွဘယ္သို႔ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ညာမွဘယ္သို႔ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္နားထိဆက္၍ လိမ္သြားၿပီးအဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္နားထိဆက္၍ လိမ္သြားၿပီးအဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အလယ္တြင္စု၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အလယ္တြင္စု၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ဖြေပးပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိ ဖြေပးပါမည္။

ဖြၿပီးေသာက်စ္ဆံၿမွီးကုိ အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ပါမည္။
ဖြၿပီးေသာက်စ္ဆံၿမွီးကုိ အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ပါမည္။
လိပ္တင္ၿပီးေသာဆံပင္ကို အ၀ိုင္းပံုစံေလးျပဳလုပ္ပါမည္။
လိပ္တင္ၿပီးေသာဆံပင္ကို အ၀ိုင္းပံုစံေလးျပဳလုပ္ပါမည္။
အ၀ိုင္းပံုစံျပဳလုပ္ၿပီး အဆံုးတြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ကလစ္ထိုးပါမည္။
အ၀ိုင္းပံုစံျပဳလုပ္ၿပီး အဆံုးတြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုး၊ေက်ာက္ကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုး၊ေက်ာက္ကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး