ပန္းပြင့္ပံုစံ ဆံထံုး

0

ပြဲတက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည့္ပံုစံပန္းပံုစံ ဆံထံုးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ ၍လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ ၍လိမ္ပါမည္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။
ေအာက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး အလိမ္လုပ္ပါမည္။

ဆံပင္အလယ္ကိုေရာက္သည္ထိ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္စီ ယူ၍အလိမ္လုပ္သြားပါမည္။
ဆံပင္အလယ္ကိုေရာက္သည္ထိ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္စီ ယူ၍အလိမ္လုပ္သြားပါမည္။

အလိမ္လုပ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
အလိမ္လုပ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

ညာဘက္အရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္အရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။

ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေပါင္းၿပီးအလိမ္ပံုစံလုပ္သြားပါမည္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေပါင္းၿပီးအလိမ္ပံုစံလုပ္သြားပါမည္။

ဆံပင္အလည္ ဆံုးသည့္ေနရာထိလိမ္ယူလာေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဆံပင္အလည္ ဆံုးသည့္ေနရာထိလိမ္ယူလာေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနေသး ေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနေသး ေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ပါမည္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွရစ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွရစ္ပါမည္။

အေပၚမွရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
အေပၚမွရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

ညာဘက္ေအာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ေအာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ပါမည္။

ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွယူ၍ ရစ္ပါမည္။
ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွယူ၍ ရစ္ပါမည္။

ရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ရစ္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္္ အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုစံ ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုစံ ဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုစံ ဆံထံုး