တ၀က္စည္း ခရုေခြ။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္၍ ရနုိင္ေသာ တ၀က္စည္း ခရုေခြဆံပင္လုပ္နည္း နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။
အေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ ယူပါ။

ညာဘက္မွ အေရွ႕ဆံပင္ကိုလည္းယူပါ။
ညာဘက္မွ အေရွ႕ဆံပင္ကိုလည္းယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္နွင့္ညာဘက္အရွ႕မွဆံပင္ကိုေပါင္း၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္နွင့္ညာဘက္အရွ႕မွဆံပင္ကိုေပါင္း၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။

သားေရႀကိဳးစည္းၿပီး ေအာက္တြင္က်ေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ ဆံပင္ကိုဆံုးသည္ထိ လိမ္သြားပါမည္။
သားေရႀကိဳးစည္းၿပီး ေအာက္တြင္က်ေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ ဆံပင္ကိုဆံုးသည္ထိ လိမ္သြားပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ
အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ

သားေရႀကိဳးစည္းၿပီး ေအာက္တြင္က်ေသာ ဆံပင္ထဲမွ ညာဘက္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ ဆံပင္ကိုဆံုးသည္ထိ လိမ္သြားပါမည္။
သားေရႀကိဳးစည္းၿပီး ေအာက္တြင္က်ေသာ ဆံပင္ထဲမွ ညာဘက္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ ဆံပင္ကိုဆံုးသည္ထိ လိမ္သြားပါမည္။
ညာဘက္မွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။
ညာဘက္မွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ
အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ

မိမိနွစ္သက္ရာ ၿဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာ ၿဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။

တ၀က္စည္း ခရုေခြ။
တ၀က္စည္း ခရုေခြ။
တ၀က္စည္း ခရုေခြ။