အလိမ္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး လွပရိုးရွင္း၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အလိမ္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ပထမယူေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။
ပထမယူေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမည္။<br/>

ေအာက္ဘက္နားမွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွယူထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပို႔ပါမည္။
ေအာက္ဘက္နားမွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွယူထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပို႔ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ လိမ္ပါမည္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းဆက္၍ လိမ္ပါမည္။
က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းဆက္၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ေလာက္ထိကို ဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ေလာက္ထိကို ဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားထဲမွတစ္၀က္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမလိမ္ထားေသာဆံပင္တို႔ကို စု၍စည္းပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားထဲမွတစ္၀က္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမလိမ္ထားေသာဆံပင္တို႔ကို စု၍စည္းပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို အေနာက္သို႔စု၍ယူပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို အေနာက္သို႔စု၍ယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။

ေအာက္ဘက္နားမွဆံပင္မ်ားကိုလိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္နားမွဆံပင္မ်ားကိုလိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပို႔ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပို႔ပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆက္၍ပတ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆက္၍ပတ္သြားပါမည္။
ပတ္ထားေသာဆံပင္အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ပတ္ထားေသာဆံပင္အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

အလိမ္ဆံထံုး
အလိမ္ဆံထံုး
အလိမ္ဆံထံုး