နွစ္ထပ္ ခရုေခြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား ပဲြေနပဲြထိုင္ အတြက္လည္း သပ္ရပ္လွပစြာ ျပဳျပင္နိုင္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို လက္ျဖင့္လိပ္ပါ။။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို လက္ျဖင့္လိပ္ပါ။။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို ျပန္၍ဆက္ကာလိပ္သြင္းပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို လက္ျဖင့္လိပ္ပါ။။
လိပ္ျပီးထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။
လိပ္ျပီးထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ကိုလည္း ညာဘက္ ကဲ႕သို႔ ျပဳလုပ္ပါ။
ညာဘက္ ေပၚမွဆံပင္ကိုလည္းလိပ္သြင္းပါ။
ညာဘက္ ေပၚမွဆံပင္ကိုလည္းလိပ္သြင္းပါ။
ပထမ ဆံပင္ကဲ့သို႔ပါ ဆက္လက္၍ လိပ္သြင္းပါ။
ညာဘက္ ေပၚမွဆံပင္ကိုလည္းလိပ္သြင္းပါ။

လိပ္သြင္းျပီးေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာ ပစၥည္းမ်ဳိးျဖင့္ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။
မိမိနွစ္သက္ရာ ပစၥည္းမ်ဳိးျဖင့္ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။

နွစ္ထပ္ ခရုေခြ ဆံထံုး။
နွစ္ထပ္ ခရုေခြ ဆံထံုး။
နွစ္ထပ္ ခရုေခြ ဆံထံုး။