ျမန္မာေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအလြယ္တကူ ရုိးရွင္းေသာဆံပင္ ပံုေလးကို လူတိုင္း နွင့္ လိုက္ဘက္မူရွိေစမည့္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ေသာယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ေသာယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွဘယ္ဘက္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းသို႔လိပ္၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွဘယ္ဘက္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းေသာလိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွ ညာေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းသို႔လိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွ ညာေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းေသာလိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွ ဘယ္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းသို႔လိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွ ဘယ္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းေသာလိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ေဘးမွဆံပင္မွလိုက္သြင္းထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘးမွဆံပင္မွလိုက္သြင္းထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွ ဘယ္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းသို႔လိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်န္ရွိေနဆံပင္အနည္းငယ္မွ ဘယ္ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အတြင္းေသာလိပ္သြား၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေအာက္မွက်န္ရွီေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ေဘးတဖက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေအာက္မွက်န္ရွီေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ေဘးတဖက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိနွစ္သက္ရာ ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာ ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

:ျမန္မာေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။
:ျမန္မာေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။
:ျမန္မာေနာက္တဲြ  ဆံထံုး။