အီဂ်စ္စတိုင္ eye shadow ျခယ္နည္း

0

eye shadow ျခယ္နည္း ဆန္းဆန္း ေလးကုိမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ျခယ္ပံုျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ တင္္ဆက္္ေပးလိုက္ပါသည္။

gel eye linerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ရစ္၏ အေပၚပိုင္းတြင္ အရာေပးပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ရစ္၏ အေပၚပိုင္းတြင္  အရာေပးပါမည္။

eye shadowကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အရာေပးထားေသာ ေနရာတြင္ eye shadow အမဲျဖင့္ ထပ္ျခယ္လိုက္ပါ။
အရာေပးထားေသာ ေနရာတြင္ eye shadow အမဲျဖင့္ ထပ္ျခယ္လိုက္ပါ။<br/>

eye shadow အညိဳကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
သန္႕ရွင္းေသာစုတ္တံကို အသံုးျပဳပါမည္။
eye shadow အညိဳကုိ eye shadow အမဲ ျခယ္ထားေသာ အေပၚပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
သန္႕ရွင္းေသာစုတ္တံကို အသံုးျပဳပါမည္။ eye shadow အညိဳကုိ eye shadow အမဲ ျခယ္ထားေသာ အေပၚပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

အျဖဴေရာင္ stickကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အျဖဴေရာင္ stick ျဖင့္ ညီညာစြာ ဆြဲေပးပါ။
မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အျဖဴေရာင္ stick ျဖင့္ ညီညာစြာ ဆြဲေပးပါ။

shadowကြက္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ေရႊအိုေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ေရႊအိုေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ေရႊအိုေရာင္ကုိ မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
ေရႊအိုေရာင္ကုိ မ်က္ရစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

eye shadow အမဲကို အသံုးျပဳပါမည္။
eye shadow အမဲကို မ်က္ခြံေတာင့္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
eye shadow အမဲကို မ်က္ခြံေတာင့္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။

gel eye liner ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
gel eye linerကို မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံအရာေပးျပီး မ်က္လံုးတစ္ေလွ်ာက္ ဆြဲေပးပါ။
gel eye linerကို မ်က္လံုးေတာင့္တြင္ အခၽႊန္ပံုစံအရာေပးျပီး မ်က္လံုးတစ္ေလွ်ာက္ ဆြဲေပးပါ။

glitter ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ခြံေပၚတြင္ glitterကို ထပ္ဆြဲေပးပါ။
မ်က္ခြံေပၚတြင္ glitterကို ထပ္ဆြဲေပးပါ။

eye shadow အမဲကို အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ eye shadow အမဲကုိ ျခယ္ေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ eye shadow အမဲကုိ ျခယ္ေပးပါ။

ခဲတံအမဲကို အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္၏ အတြင္းပိုင္းကုိ ခဲတံအမဲျဖင့္ ဆဲြေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္၏ အတြင္းပိုင္းကုိ ခဲတံအမဲျဖင့္ ဆဲြေပးပါ။

အီဂ်စ္စတိုင္ eye shadow ျခယ္နည္း
အီဂ်စ္စတိုင္ eye shadow ျခယ္နည္း
အီဂ်စ္စတိုင္ eye shadow ျခယ္နည္း
အီဂ်စ္စတိုင္ eye shadow ျခယ္နည္း

Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Product name
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Description
With a light, silky texture Then spread a little cream gently with fingertips to hide the dark spots on the face or dark circles under the eyes. To cover smooth and natural. Say goodbye to bug A pretty face to be the same.
★Price
14,700Ks
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Product name
Maybelline Eye Studio Hyper Diamonds in BU-1
★Description
glow your eyes with diamonds with the creamiet powder shadow ever launched by maybelline NY.grab on the most glowing sparkly diamond effect.
★Price
$11.37
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks
L.A Colors - Jumbo Eye Pencil - CP401 - Sea Shells
★Product name
L.A Colors – Jumbo Eye Pencil – CP401 – Sea Shells
NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette
colorista liquid eyeliner 12
★Product name
colorista liquid eyeliner 12
NARS Eyeliner Pencil - Black Moon
★Product name
NARS Eyeliner Pencil – Black Moon
★Description
Intense pigments of longwearing eyeliner color that glide on smoothly for precision definition and lash thickening effects. The creamy texture is ideal for blending, smudging, or pairing with powder eyeshadows.
★Price
$23