ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ား သြားေရာက္မည့္ ပ်ိဴေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီးစတိုင္က်လွပေစမည့္ ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကို အေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္း၀ိုင္းထည့္ပါမည္။
စုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္း၀ိုင္းထည့္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေပၚမွ ဆံပင္ကိုျဖန္႔ခ်၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းစည္းပါမည္။
blog207_03.2
သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကို သပ္ရပ္စြာလုပ္ပါမည္။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကို သပ္ရပ္စြာလုပ္ပါမည္။

ဆံထံုးေအာက္တြင္ က်န္ေနသည့္ဆံပင္မ်ားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံထံုးေအာက္တြင္ က်န္ေနသည့္ဆံပင္မ်ားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါမည္။
အေခြလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေခြလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေခြျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။
အေခြျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။

က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင့္အတိုင္းအေခြ ႏွစ္ခုဆက္လုပ္ပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင့္အတိုင္းအေခြ ႏွစ္ခုဆက္လုပ္ပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးကို အသံုးျပဳ၍အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးကို အသံုးျပဳ၍အလွဆင္ပါမည္။<

ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ ဆံထံုး