ၾကိဳးလိမ္ ခရုေခြ။

0

ပ်ဳိေမမ်ား ပဲြေနပဲြထိုင္ အတြက္လည္း သပ္ရပ္လွပစြာ ျပဳျပင္နိုင္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္အေရွ႕ေဘးမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထားပါ။
ဆံပင္ကို ေနာက္ေသာ သို့ ယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕ေဘးမွ ဆံပင္ကိုအေနာက္ သို႔ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္အေရွ့ေဘးမွ ဆံပင္ကိုအေနာက္ သို့ ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘး တျခမ္းမွ ဆံပင္အားလံုးေနာက္သို႔ ယူ၍ဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘး တျခမ္းမွ ဆံပင္အားလံုးေနာက္သို့ ယူ၍ဆံပင္ကိုေပါင္းျပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕ဘက္ မွ ခဲြထားေသာဆံပင္ မွ ပထမဆံုးဆံပင္ကိုဆက္၍ ဆံုးသည္ထိ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ အေရွ႕ဘက္ မွ ခဲြထားေသာဆံပင္ မွ ပထမဆံုးဆံပင္ကိုဆက္၍ ဆံုးသည္ထိ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ အေရွ႕ဘက္ မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကေခြပံုစံလုပ္ပါမည္။
ညာဘက္ အေရွ႕ဘက္ မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကေခြပံုစံလုပ္ပါမည္။

ညာဘက္ လိမ္ထားေသာပထမဆံပင္ကို အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ လိမ္ထားေသာပထမဆံပင္ကို အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ လိမ္ထားေသာ ဒုတိယ ဆံပင္ကိုလည္းလိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ လိမ္ထားေသာ ဒုတိယ   ဆံပင္ကိုလည္းလိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုအေခြလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကိုအေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။
အေခြလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ေသာ Accssories ၿဖင့္အလွဆင္နုိင္ပါသည္။
မိမိနွစ္သက္ေသာ Accssories ၿဖင့္အလွဆင္နုိင္ပါသည္။

ၾကိဳးလိမ္ ခရုေခြ။
ၾကိဳးလိမ္ ခရုေခြ။
ၾကိဳးလိမ္ ခရုေခြ။