ပြဲတက္ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး လွပရိုးရွင္းၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဘက္ဘယ္နဲ႔ညာမွ ဆပင္အနည္းဆီကိုခ်န္၍ က်န္ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

အေနာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းဖက္ခြဲပါမည္။
.ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုအဆံုးထိလိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုျပန္ပတ္ပါ။
ညာဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ပတ္ၿပီးဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ပတ္ၿပီးဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနသည့္ဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ေပးပါမည္။
ဆံထံုးလုပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ပတ္ၿပီး ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိုး၍ ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ျပန္ပတ္ၿပီး ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ကလစ္ထိုး၍ ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားသည့္ဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ပို႔၍ ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ပို႔ပါ။
ျပန္ပတ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ျပန္ပတ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနရာတြင္ သားေရႀကိဳးခ်ည္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနရာတြင္ သားေရႀကိဳးခ်ည္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိဖြပါမည္။
ဆံပင္ကိုဆံုးသည္အထိဖြပါမည္။

ဖြၿပီးသားက်စ္ဆံၿမွီးကို ထံုးထားေသာဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဖြၿပီးသားက်စ္ဆံၿမွီးကို ထံုးထားေသာဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ျပန္ပတ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ျပန္ပတ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါ။
b

ပြဲတက္ဆံထံုး
ပြဲတက္ဆံထံုး
ပြဲတက္ဆံထံုး