ေနာက္တြဲခရုေခြ ဆံထံုး။

0

လွပစြာ က်က္သေရရွိျပီး ယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ပြဲမ်ားကိုသြားေရာက္နိင္သည့္ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိို ေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။
ဆံပင္ စည္းပါ။

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
အေခြ လုပ္ပါ။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်န္ဆံပင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း အေခြေလးမ်ားလုပ္၍ ကလစ္ထုိးပါမည္။
က်န္ဆံပင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း အေခြေလးမ်ားလုပ္၍ ကလစ္ထုိးပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိင္ပါသည္။

အလွဆင္ပါ။

ေနာက္တြဲခရုေခြ ဆံထံုး။
ေနာက္တြဲခရုေခြ ဆံထံုး။
ေနာက္တြဲခရုေခြ ဆံထံုး။