နွာတံေဖာ္နည္း

0

ႏွာတံေသးေသးသြယ္သြယ္ေလးကုိမွ ၾကိဳက္ႏွက္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ ႏွာတံေဖာ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အညိဳေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ညာဘက္ႏွာရိုးကုိ အရာေပးပါမည္။
ညာဘက္ႏွာရိုးကုိ အရာေပးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ႏွာရိုးကုိ အရာေပးပါမည္။

.ႏွာေခါင္းထိပ္သို႕အရာေပးပါမည္။
ႏွာေခါင္း၀တစ္ေလွ်ာက္ အရာေပးပါမည္။
ႏွာေခါင္း၀တစ္ေလွ်ာက္ အရာေပးပါမည္။
ႏွာေခါင္းေဘးသို႕ အရာေပးပါမည္။
ႏွာေခါင္းေဘးသို႕ အရာေပးပါမည္။

သန္႕ရွင္းေသာစုတ္တံကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အရာေပးထားေသာ အညိဳေရာင္မ်ားကုိ ေျပျပစ္စြာ ေျဖေပးပါ။
အရာေပးထားေသာ အညိဳေရာင္မ်ားကုိ ေျပျပစ္စြာ ေျဖေပးပါ။

အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ႏွာေခါင္းရိုးအလယ္တြင္ အျဖဴေရာင္ကုိ ဆိုးေပးပါ။
ႏွာေခါင္းရိုးအလယ္တြင္ အျဖဴေရာင္ကုိ ဆိုးေပးပါ။

သဘာ၀အတိုင္း ရရွိေစရန္ ေဖာ့ျဖင့္ ပုတ္ေပးပါ။

နွာတံေဖာ္နည္း

Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Description
Mistine Brows’ Secret is a fine-textured Eyebrow Compact which creates an attractive image on your face with intense brows. There is no residue and it is long lasting.
★Price
7,550Ks
Kate slim create powder for cover
★Product name
KATE slim create powder for cover
★Description
Highlights & Shading powder
★Price
$14.75