က်စ္ဆံၿမွီးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူ၍ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးတစ္၀က္အလွစည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အေရွ႕ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေက်က္ကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း