ႏွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ပြဲသြားပြဲလာအဆင္ေျပေစမည့္ ႏွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတ

ညာဘက္ျခမ္းႏွင့္ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္မ်ားကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
.ဆံပင္ကိုႏွစ္ပင္လိ
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အေပၚမွာညာဘက္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အေပၚမွာညာဘက္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ယူပါမည္။
ဆံပင္မ်ားကိုထပ္မံ၍လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္မ်ားကိုထပ္မံ၍လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အဆံုးထိ လိမ္သြားပါ။
ဆံပင္အဆံုးထိ လိမ္သြားပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ျပဳလုပ္၍ အဆံုးထိဆံပင္မ်ားကိုလိမ္ပါ။
ဆံထံုးလုပ္ပါ။

3.ဆံထံုးလုပ္ပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
တျခားလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ကလစ္ထိုးပါမည္။
တျခားလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလနဲ႔ ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါ။

ႏွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ႏွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး