ၾကတ္ေျခခတ္ က်စ္ဆံျမီး။

0

လြတ္လပ္စြာ သြားလာရာတြင္လည္း ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ဆံပင္ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ အနည္းငယ္ယူ၍ သေရၾကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ အနည္းငယ္ယူ၍ သေရၾကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူပါ။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။

ညာဘက္မွခ်န္ထားေသာ ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူကာ သေရၾကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းျပန္ခြဲကာ ပထမတစ္ခုကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံျမီးက်စ္ပါ။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ျခမ္းခြြဲကာ ပထမတစ္ခုကို အရင္သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံျမီးဆက္က်က္ပါ။
ဒုတိယတစ္ခုကိုလည္း ပထမတစ္ခုကဲ႔သို႕ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဒုတိယတစ္ခုကိုလည္း ပထမတစ္ခုကဲ႔သို႕ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ႏွစ္ခုလံုးကိုဆံပင္ဆံုးသည္ အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ႏွစ္ခုလံုးကိုဆံပင္ဆံုးသည္ အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုၾကားကို ညာဘက္မွက်စ္ဆံၿမွီးတစ္ခုကို ယူ၍ထည့္ပါမည္။
ၾကတ္ေျခခတ္ျပဳလုပ္ပါ။
ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တစ္ခုကိုလည္း ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုၾကားကို ထည့္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တစ္ခုကိုလည္း ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုၾကားကို ထည့္ပါမည္။

ၾကက္ေျခခတ္ျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္တြင္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္တို႔ကို တြဲ၍ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုေရာ ညာဘက္ျခမ္းကိုပါ ထိုနည္းအတိုင္းသားေရၾကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
သေရၾကိဳးစည္းပါ။