ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမွီး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး လွပသပ္ရပ္ေသာ ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမွီး ေလးကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္၍ အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိသံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္၍ အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပထမက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကို ေပါင္း၍သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဖဲျပားလုပ္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္၏ တစ္၀က္ေလာက္မွျပန္၍ သားေရႀကိဳးထပ္စည္းပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္၏ တစ္၀က္ေလာက္မွျပန္၍ သားေရႀကိဳးထပ္စည္းပါမည္။
တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႔ပို႔၍ အလယ္မွတစ္၀က္ခြဲပါ။
တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႔ပို႔၍ အလယ္မွတစ္၀က္ခြဲပါ။
အလယ္မွတစ္၀က္ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္နားမွအနည္းငယ္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္ကိုအလယ္သို႔ျပန္ေခါက္တင္၍ ကလစ္ထိုးၿပီး ဖဲျပားပံုလုပ္ပါ။
အလယ္မွတစ္၀က္ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္နားမွအနည္းငယ္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္ကိုအလယ္သို႔ျပန္ေခါက္တင္၍ ကလစ္ထိုးၿပီး ဖဲျပားပံုလုပ္ပါ။

ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမွီး
ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမွီး
ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမွီး