ေဘးတေစာင္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း။

0

ပ်ိဳေမမ်ား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေဘးတစ္ေစာင္းက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အေပၚတစ္လႊာယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရာတြင္ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍က်စ္သြားပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရာတြင္ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍က်စ္သြားပါမည္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို ညာမွဘယ္သို႔ပို႔၍ လိမ္ပါမည္။
.ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္၍လိမ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို ေပါင္း၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္ကုိအလွဆင္ပါ။

ေဘးတေစာင္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း။
ေဘးတေစာင္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း။